Verkiezingsprogramma 2010-2014 CDA Borsele
Home
Nieuws.Bestuur.Fractie.Wethouder.Programma.Archief.Contact.
Wat wilt u voor uw dorp?                                            Januari 2017

Breedband voor iedereen                                            Februari 2017

PZEM terug, maar voor hoe lang?                               Juni 2017

Mooie jaarrekening 2016, maar waakzaam blijven  Juni 2017

Dat is toch niet te geloven, dat is écht erg                 Juni 2017

Steeds beter, maar scherp blijven, de kadernota      Juni 2017

Wat wilt u voor uw dorp?
Wat wilt u voor uw dorp? Dat is wat we als CDA Borsele graag willen weten. De afgelopen 2,5 jaar heeft het CDA Borsele in iedere kern van onze gemeente een dorpsbezoek gehouden om met de inwoners van alle dorpen terug te kijken op de afgelopen periode. Het CDA Borsele wilt nu graag vooruit kijken. Vooruit kijken naar de verkiezingen van maart 2018 en natuurlijk de periode die daarna gaat komen. Daarom vragen wij uw hulp! Want wie weten er beter wat er in de verschillende dorpen van onze gemeente speelt dan haar inwoners zelf. Het CDA Borsele komt dan ook weer naar de dorpen toe. We zouden graag van u weten wat er op dit moment speelt in uw dorp. Hierbij kan gedacht worden aan wat u als inwoners van het dorp zelf kunt doen en wat de gemeente voor uw dorp kan doen. Middels een korte vragenlijst horen wij graag wat u vind zodat wij als CDA Borsele hiermee aan de slag kunnen. Via onderstaande link komt u bij de vragenlijst.
Wij bedanken u voor uw tijd en mening en hopen u graag op een volgend dorpsbezoek te zien.

Terug
Breedband


Breedband moet normaal zijn
Het voorstel tot het vaststellen van de ‘Subsidieverordening hoogwaardig breedband internet buitengebied vindt het CDA Borsele zeer sympathiek, typisch een maatregel die bijdraagt aan de leefbaarheid in onze gemeente. Op voorstel van het CDA worden inwoners die in aanmerking komen voor dit hoogwaardig breedband persoonlijk aangeschreven door de gemeente in plaats van dat zijzelf initiatief dienen te ontplooien.
Zo behoeven burgers niet eerst zelf vast te stellen of ze wel of niet in aanmerking komen. In de uitnodiging om mee aan te sluiten worden voorwaarden en kosten duidelijk uitgelegd.
In optiek van het CDA een simpel stukje dienstbaarheid dat gelukkig werd overgenomen door de andere fracties en de wethouder.

TerugPZEMPZEM terug, maar voor hoe lang nog?
De verkoop van het Netwerkbedrijf van Delta was door de opgelegde splitsing niet te voorkomen. De werkgelegenheid is tot zeker 2021 veilig gesteld en er komen zelfs extra werkplekken naar Goes met de bedrijfsschool en de bediening van Goeree Overflakee. De toekomst van PZEM lijkt op korte termijn veilig gesteld. Voor de lange termijn zijn we afhankelijk van de energieprijzen en de eventuele hulp vanuit Den Haag bij de KCB. Wellicht is het nu ook al een goede tijd om na te denken over wat we na 2033 in Borssele willen doen? Door doorlopende innovaties hebben we nu al de beschikking over Thorium-centrales welke geen problemen meer hebben met afval. Volgens het CDA een mooie nieuwe toekomst voor Borssele.
Maar wat gaat de toekomst betekenen voor PZEM? Hebben de andere partijen daar ook al gedachten over?
PZEM bestaat nu nog uit een KCB die geld kost, een verlieslatende businesscase die Wholesale heet en de kip met de gouden eieren Evides.
Wholesale is eigenlijk een activiteit die qua risicoprofiel niet past bij publieke aandeelhouders. Moeten we niet kijken of er hier in de totaaloplossing actief gezocht kan worden naar een passende oplossing? We zouden daarbij alle denkbare scenario’s parallel moeten verkennen.
De kip met de gouden eieren, Evides, zou eigenlijk vanwege de publieke belangen rechtstreeks in overheidshanden moeten zijn. Wij als CDA begrijpen dat de situatie waarin PZEM zich op dit moment bevindt beperkingen met zich mee brengt. Toch roepen wij onze vertegenwoordiger op om bij de RvB en de RvC er op aan te dringen een zodanige situatie te creeëren dat, nadat een oplossing is gevonden voor de activiteiten van Wholesale, omhanging van het belang in Evides op termijn tot de mogelijkheden behoort.
CDA Borsele ziet EPZ als een case van nationaal belang die het vermogen van Zeeland (waarschijnlijk letterlijk) ver te boven gaat. De kans is aanwezig dat zich op termijn nieuwe ontwikkelingen voordoen, bijvoorbeeld de op handen zijnde uitspraak van het gerechtshof Amsterdam over de WON/Splitsingswet en de ontwikkelingen in de kabinetsformatie? CDA roept hierbij dan ook op om waar zich in dit dossier kansen voordoen de discussie opnieuw te starten om een adequate oplossing te vinden voor de Kerncentrale Borssele.
1e) Zoek samen naar een optimale oplossing voor Whole Sale
2e) De oplossing voor Whole Sale zou zo moeten zijn dat daarna gewerkt kan worden om Evides t.z.t. direct onder de aandeelhouders te plaatsen
3e) blijf proberen om, indien zich een nieuwe situatie voor doet, het Rijk medeverantwoordelijk te krijgen voor EPZ.

Terug

jaarrekening2016 een mooi jaar, maar waakzaam blijven
Voor ons liggen de fraaie jaarstukken van 2016. Stukken die ook een mooi resultaat laten zien. Onze complimenten voor de afdeling en het College.
Toch hebben wij nog enkele opmerkingen en vragen. In het programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid wordt ook gesproken over de digitale veiligheid. Gelukkig is er in onze gemeente nog niets voorgevallen maar dit heeft blijvende aandacht nodig. Ook laat het overzicht op pagina 17  nog steeds stijgende salariskosten per FTE zien voor de VRZ. Een niet uit te leggen stijging als deze afgezet wordt tegen de daling bij bijvoorbeeld de GGD en de Betho. Toch ook organisaties waar zeer belangrijk werk gedaan wordt. Een blijvende zorg betreffende een organisatie die voor zorg blijft zorgen.Bij het programma Verkeer en openbare ruimte verdient de lijkbezorging alle aandacht. Nog steeds wordt de kostendekking van 75% hier niet gehaald. Mooi dat hier in de kadernota aandacht voor komt. De druk op deze post zal met de bouw van een crematorium in Goes zeker niet minder worden. Voor wat betreft de onkruidbestrijding is het mooi dat er verbeteringen zijn. Dat mag ook wel voor dat geld. We zien dan ook zeker uit naar de evaluatie in September. Hopelijk kan dan ook aangegeven worden wat deze stap betekend voor de kwaliteit van ons oppervlaktewater.In het programma Locale economie staat dat er in 2016 0 meter grond is uitgegeven op bedrijventerreinen. Een grote zorg. Is Borsele niet meer interessant? Het geeft aan dat het in ieder geval tijd is om onze bestaande terreinen te revitaliseren. Zeker wanneer we deze week weer horen dat Goes weer eens voorrang krijgt bij de uitgifte van terreinen.In het geval van Stenevate 6 vragen wij ons af hoe lang we dit pand nog op de balans hebben staan. Gebeurt hier nog iets?
Bij ZSP zijn er nog grote risico's. Dit verdient zeker alle aandacht. Goed is het wel dat de voorgenomen fusie met Gent weer kansen biedt. Complimenten voor het proces wat daarin tot nu toe gelopen is. Wel moeten we oppassen voor de grote broek die bepaalde aandeelhouders aantrekken richting ZSP inzake Thermphos. PZEM is weer een heel ander verhaal. De organisatie wordt klaargemaakt voor de toekomst alleen weet niemand hoe die toekomst eruit ziet. Wel kunnen we nu iig onze reserve inzetten om ons deel van die toekomststudie te financieren.
In het programma Leefbaarheid, onderwijs, cultuur en sport staat de samenwerking tussen sportverenigingen prominent beschreven. Er zijn goed en minder goede voorbeelden. Terwijl de fusievanHeinkenszand en Luctor uit de verenigingen zelf voortgekomen is verdient het optreden van de gemeente hierin toch ook alle lof. Dat dit tot navolging mag leiden.
Zorgen heeft het CDA nog wel bij de toenemdende druk op de vrijwilligers. Daarnaast hebben zij ook nog te kampen met meer en meer regeltjes. Ooit hebben we afgesproken regeltjes te gaan schrappen. Laten we hier een mooi begin maken.
In het programma zorg, waar het net met de reserve ook al om gegaan is, staat bij Beschermd Wonen dat Zeeuwse gronden hier nog niet bij aangesloten is. Jammer voor een organisatie die in onze gemeente goed werk doet. Zit hierin nog beweging?
Voor wat betreft het programma Milieu moet qua Duurzaamheid ook het grote aantal vierkante meters dak in het buitengebied benut worden voor zonnepanelen. Fraaier dan op een jaren 30 rijtjeshuis en veel meer mee te bereiken. Ook moet bij klimaatadaptatie zowel gekeken worden naar het buitengebied als naar de kernen. Het mag niet zo zijn dat het buitengebied het afvoerputje wordt.
Mooi is het om te zien dat de dorpsvernieuwing weer prominent en met een mooi resultaat genoemd staat in het programma ruimtelijke ordening. 134 toegekende subsidies in 2016. Een mooi resultaat ter verfraaining van onze kernen. In diezelfde kleine kernen mag overigens ook naar behoefte gebouwd worden volgens het CDA.
Het programma Algemene Dekkingsmiddelen laat zien dat Borsele qua lastendruk weer op plaats 5 staat in Zeeland. Een fraaie plaats maar na jaren consolidatie is het nu wel tijd om een stap richting de top 3 te zetten.

Terug

RegeldrukDat is toch niet te geloven, dat is écht erg
Ben jij ook klaar met die eindeloze hoeveelheid aan regels, administratieve lasten en overbodige bureaucratie? Wij wel!
Het is toch niet te geloven dat een politieagent meer tijd kwijt is aan het invullen van formulieren dan dat hij op straat is, dat een verpleegkundige meer tijd kwijt is achter het computerscherm dan met de handen aan het bed van de patiënt staat en dat inwoners vaak nauwelijks iets kunnen regelen bij hun gemeente omdat er teveel overbodige regels in de weg zitten.
Het CDA gelooft dat politieagenten, onderwijzers, ondernemers, zorgverleners, vrijwilligers en burgers meer ruimte en vertrouwen moeten krijgen. Daarom willen wij samen met jou alle onnodige regels in kaart brengen.
Laat ons weten tegen welke regels jij aanloopt die ‘niet te geloven zijn’. Hoe meer voorbeelden wij ontvangen hoe beter wij als raadsleden de overbodige regeldruk onder de aandacht kunnen brengen en aan kunnen pakken.
Deel jouw voorbeeld met ons.

Terug
kadernota

Steeds beter, maar scherp blijven
“Collegae, vier jaar geleden begonnen we aan onze gemeenschappelijke opdracht en verantwoordelijkheid onze gemeente te besturen.
Nu bespreken we vanavond voor de laatste keer in deze periode de kadernota.
En wat voor een!Borsele lijkt steeds meer een financieel wonderkind kopte de Bevelandse Bode.
De raadsbrede wens om met stip te stijgen op de lijst van gemeenten met  minder belastingdruk resulteert erin dat we vanuit de onderkant van het midden op de vierde plek zijn beland zelfs op weg naar de derde. En een weerstandsvermogen waar je u tegen zegt. Kortom een financieel kerngezonde gemeente.
In deze kadernota  worden ook zaken opgeschoond zodat de nieuwe raad met schone lei kan beginnen. Ook dat juichen we toe.

De volledige bijdrage van het CDA bij de kadernota 2018-2021

Terug


EnergieEnergie(k) en duurzaam
De raadsperiode 2014-2018 nadert zijn einde.
Op 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en daarop vooruitlopend spreken we de hoop uit  dat vele Borselse burgers hun weg naar de stembureaus gaan vinden. Want je stem te mogen uitbrengen op een partij en een programma wat het beste bij jou past, is een groot democratisch goed.
Als CDA proberen we voor de komende vier jaar een programma te presenteren wat de Borsele burger en de Borselse ondernemer past als een jas. Maar om zover te kunnen komen hebben we input nodig.

Daartoe organiseert de verkiezingscommissie van het CDA Borsele op 5 september een bijeenkomst waarbij Joannes de Bat, gedeputeerde van Zeeland met in portefeuille o.a. werkgelegenheid,
circulaire economie en innovatie en Ira von Harras, directeur van de Zeeuwse Milieufederatie
ons meenemen in de thema’s Energie(k) en Duurzaam. Zij doen dit ieder vanuit hun eigen invalshoek en achtergrond. Daarna willen we met u nadenken en discussiëren over onderwerpen die u graag terug zou zien in het verkiezingsprogramma. Samen zouden we de kans moeten waarnemen om ook de komende raadsperiode het Beste voor Borsele te kunnen realiseren.
Graag ontmoeten wij u op 5 september om 19.30 uur in Dorpshuis 'Versvliet' in ’s-Heer Abtskerke.
Wilt u ons via bovenstaand emailadres laten weten of u op deze uitnodiging kunt ingaan en zo ja, met hoeveel personen.

Download hier de volledige uitnodiging

Met hartelijke groet
Verkiezingscommissie CDA Borsele

Nick Boogert
Niels Kampstra
Marga van de Plasse-Nagelkerke,
Mitchell Vermeulen
Peter van ‘t Westeinde

Terug