Home
Nieuws.Verkiezingen.Bestuur.Fractie.Wethouder.Programma.Archief.Contact.
Project asbestverwijdering stagneert door regelgeving               januari 2018

Bijdrage CDA-fractie Kadernota 2019-2023                                 juli 2018

Raadsvergadering 5 juli 2018 fractiebijdrage                               juli 2018

Raadsvergadering 6 september 2018 fractiebijdragen                 september 2018

asbest

 

 

 

 

 

 

Project asbestverwijdering stagneert door regelgeving

Op initiatief van het CDA Borsele hebben PvdA en SGP/ChristenUnie en CDA in de raadsvergadering van 11 januari een motie ingediend vanwege het probleem met asbestverwijdering. De motie werd op D66 en VVD na, door alle andere partijen gesteund.

Ondernemers die asbest van hun dak willen halen, worden erg gefrustreerd door de nieuwe regelgeving dat dit niet mag met een werkbak aan een hijskraan. Ondanks dat de Tweede Kamer in oktober een motie heeft aangenomen om dit weer wel mogelijk te maken, wordt er door de minister getraineerd. Men zet in op een onderzoek, bureau via aanbesteding en dergelijke.

Voordat we het weten zijn we zo weer een jaar verder.

In die tussentijd zit de asbestsanering op slot met als gevolg dat alles duurder wordt, vele malen zelfs. De vraag rijst of dit alles nog wel betaalbaar blijft. Bovendien ligt er een opdracht asbest voor 2024 van de daken te hebben, je zou zeggen wat opgeruimd is, is alvast opgeruimd. We denken met deze motie druk op de ketel te zetten, zonder uiteraard de veiligheid geweld aan te doen.

Waarom nu, zou je zeggen, dat is vooral omdat we geconfronteerd worden met ondernemers die erg tegen deze regelgeving aanlopen.

 

Terug

 

 

kadernota

 

 

 

 

 

Kadernota 2019-2022

Voor ons ligt de eerste Kadernota van de nieuwe bestuursperiode en als je niet verder zou kijken dan je neus lang is zou je denken dat het geld weer tegen de plinten klotst in Borsele. Maar er ligt nog wel het een en ander voor ons. Bijvoorbeeld de Klimaatadaptatie en de hele energietransitie. En daarvoor zijn IBP gelden voor ons als gemeenten gereserveerd vanuit het Rijk. Ook dat lijkt aardig als je niet verder kijkt wat we daar echt voor moeten doen. Maar 6,5 miljoen over 4 jaar is verre van voldoende als je ziet wat er ons nog te doen staat. Het Rijk heeft ons dus taken gegeven maar hiervoor is slechts beperkt financiële middelen meegegeven. We zullen dus ook de komende jaren scherp aan de wind moeten zeilen.

Het kan nog meevallen als de cijfers uit de meicirculaire meevallen en als de VNG het Rijk nog op andere gedachten kan brengen over de IBP gelden maar wij zijn er bang voor. Kan de wethouder reeds aangeven hoe de cijfers van de meicirculaire eruit zien?

 

In het financieel meerjarenperspectief staat bij de WMO dat het taakstellend is en dat de uitgaven niet hoger mogen zijn dan de inkomsten. Ik dacht dat het hier toch om een open einde regeling gaat en dat we onze burgers niet in de kou laten staan als ze zorg nodig hebben. We hebben hier toch een reserve voor in het leven geroepen?

Op pagina 9 gaan we al vol aan de slag met het IBP terwijl het nog moet worden vastgesteld en er nog een uitvoeringsprogramma moet komen. Terughoudendheid is hier gewenst. Bij de fysieke investeringen missen wij hier o.a. de Klimaatstraat. Er moet heel veel gebeuren maar dat onze bewoners geen natte voeten meer krijgen mag wel een prioriteit zijn. In de laatste rapportage van de Deltacommissaris wordt Borsele genoemd als positief voorbeeld in het werken met de stresstest. Heel mooi om te horen. We gaan ervoor dat Borsele in de uitvoering ook een positief voorbeeld is.

Voor wat betreft de kostendekkendheid van de lege’s en belastingen zien wij uit naar de voorstellen komend najaar. We willen hierbij echter wel aangeven dat er ook gekeken moet worden naar kostenverlaging.

 

In de wensenlijst staan een hele hoop goede zaken maar hierbij is nog geen rekening gehouden (en dat is ook lastig te voorspellen) met The Right To Challenge. Hier kan bijvoorbeeld een flink voordeel gehaald worden bij het onderhouden van de boomspiegels.

 

Bij het programma bestuur missen wij de jeugdburgemeester. Onze buurgemeenten Goes en Kapelle hebben dit al succesvol ingevoerd dus wanneer we hier even leentjebuur gaan spelen kunnen we na de zomer met dit proces starten. We zien de plannen van het College in deze met interesse tegemoed.

 

Dan het programma Verkeer en Openbare ruimte. Allereerst moeten we hier ook duidelijk rekening houden met klimaatadaptatie. Het water moet weg en bij voorkeur niet in de kelders van onze burgers. Dan wil ik toch nog even kwijt dat we het hier hebben over wegen die op papier niet voldoen aan een bepaalde categorie. Zelfs sommige nieuwe wegen voldoen op papier niet aan een bepaalde categorie. Als iets onveilig en technisch echt niet goed is moet er ingegrepen worden maar geld uitgeven om iets op papier kloppend te maken gaat het CDA echt te ver. Volgens het CROW moet een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom ingericht worden als 30 km weg maar hier kan flexibel mee omgegaan worden. Onze wegen moeten veilig zijn, technisch in orde en door bijvoorbeeld het aanleggen van extra groen ook nog klimaatadaptief. Verder gaan wij ervan uit dat voordat er plannen gemaakt worden ook overleg met de omgeving plaatsvind. En bij de plannen rondom Langeweegje gaan wij ervan uit dat wanneer de rondweg Hoedekenskerke in beeld komt ook het fietspad daar de gewenste aandacht krijgt. Ook de Provinciale weg en de Eendvogelstraat verdienen aanpak maar ook rekening houden met de functie van doorgaande weg. Over het algemeen vind het CDA dat de fietspaden in het buitengebied de aandacht verdienen. Het doet ons goed dat College onze brief aan het Waterschap met een gelijkluidende brief ondersteund.

 

In het programma Lokale economie staat het marketingplan voor de SGB. Hierbij 2 opmerkingen. Allereerst nemen wij aan dat Goes ook meebetaald aan dit initiatief. Daarnaast hebben wij eerder de Cultuurnota aangenomen waarin de mogelijkheid staat voor een projectsubsidie. Hier kan de SGB toch ook gebruik van maken?

Mooi dat in de regio-enveloppe ook ruimte is voor de Central Gate voorziening. We zien uit naar de plannen van North Sea Port met dit gebied.

Tot slot zien wij hier niets staan over de vrijkomende agrarische gebouwen en de bouwblokken terwijl hier nog veel te wensen is. We zien hier bij de verdere uitwerking van het Bestuursakkoord graag de voorbeelden van.

 

Op pagina 19 staat het programma Regionale economie als versneller. Onze vraag hierbij is hoe het er voor staat in de andere gemeenten. Nemen die ook hun verantwoordelijkheid?

Ook komt hier de Tafel van 15 weer om de hoek kijken. Wanneer we hier een regiobureau voor in het leven roepen moet dit wel echt meerwaarde bieden. Als dit leid tot een echte Zeeuwse samenwerking kunnen we als Zeeland slagen maken. We blijven het echter kritisch volgen.

 

In het programma Leefbaarheid, onderwijs, cultuur en sport vragen wij ons af waarom onze organisatie een onafhankelijke inspectie nodig heeft om aan te tonen dat de bruggetjes in onze dorpsbossen ‘zo rot als kaas’ zijn. Hoeveel heeft deze inspectie gekost?

Een plan voor vervoer tussen onze kernen is natuurlijk erg belangrijk. Graag zouden wij zien dat dit geld ingezet gaat worden om slimme oplossingen te ondersteunen en verschillende initiatieven wellicht te koppelen. Ons kwam ter ore dat er in Ovezande een initiatief is voor een dorpsauto. Dit zou hier prachtig in passen. Hebben wij hier als gemeente een rol in?

Tot slot zien wij in dit hoofdstuk niets terug over onze onvolprezen vrijwilligers. Gelukkig zien wij dat bijvoorbeeld het aantal vrijwilligers bij de brandweer weer groeit. Een goed bericht.

In het programma zorg juichen wij de inzet op het zorghotel zeer toe. Ook de extra ondersteuning van het IKC-Fonds is een zeer grote stap in de goede richting. Verder is de subsidieregeling sociaal domein ook een zeer goed initiatief. Dit is een hele mooie ondersteuning van de initiatieven die er nu al zijn in de dorpen.

Zaken die wij hier missen zijn het Project zorgzame dorpen, Alzheimercafe’s en het onderwerp preventie.

 

In het programma Milieu moet de Duurzaamheidsvisie gekoppeld worden met de klimaatadaptatie. De €250.000 die voor de duurzaamheidsvisie gereserveerd is was volgens ons oplopend. Ook vragen wij ons af of Borsele zich nog gaat aansluiten bij Operatie Steenbreek?

Wij hebben hierbij nog wel een andere wens. De laatste jaren neemt de problematiek met bacterievuur in de fruitteelt weer toe en iedere keer als er iets gevonden wordt moet een fruitteler een stookvergunning aanvragen om het besmette materiaal op te ruimen. Graag zou het CDA een pilot zien in het nieuwe omgevingsplan of in de APV om agrariërs een vrijstelling te geven van de stookvergunning en bijvoorbeeld 3 keer per jaar stoken mogelijk te maken met een meldingsplicht achteraf voor bijvoorbeeld bacterievuur en iepziekte. Dit voorkomt veel onnodige administratie.

 

In het programma Ruimtelijke ontwikkeling wordt gesproken over de daling van de leges in de toekomst. Dit is een zorgelijk feit maar zitten hier ook personele gevolgen aan? Het CDA ziet hier graag ook blijvende inzet op dorpsvernieuwing en de mogelijkheid voor inbreiding in de kleine kernen, bouwen naar behoefte en meer inzet op bijvoorbeeld Tiny houses.

 

Dan wordt in het programma Algemene dekkingsmiddelen het burgerinitiatief hondenbelasting aangestipt. 5 euro erbij voor iedereen om deze kosten te dekken. Structureel. Dit is niet iets wat wij aan de burger uit willen leggen en wij steunen hierin dus scenario 1. Met de uitdagingen en onzekerheden die nog voor ons liggen kunnen we ons een ongedekt gat in de begroting van € 130.000 eenvoudigweg niet veroorloven. Wij pleiten dus op handhaving met in het achterhoofd dat deze belastingen op korte termijn landelijk afgeschaft zullen worden en dat Borsele dan budgetneutraal hetzelfde kan doen.

 

Graag willen wij van de andere fracties horen wat hun mening is inzake de volgende punten:

Bij de inzet van de IBP gelden en het programma Klimaatadaptatie zie wij graag dat onze Gemeente voorrang geeft aan ingrepen die ervoor zorgen dat onze bewoners geen wateroverlast meer ervaren. Met andere woorden; eerst de knelpunten uit de stresstest aanpakken.

Als wegen onveilig zijn en technisch echt niet goed moet er ingegrepen worden maar geld uitgeven om iets op papier kloppend te maken gaat het CDA echt te ver. Onze wegen moeten veilig zijn en technisch in orde en dat is voldoende. Verder gaan wij ervan uit dat voordat er plannen gemaakt worden ook overleg met de omgeving plaatsvind.

De laatste jaren neemt de problematiek met bacterievuur in de fruitteelt weer toe en iedere keer als er iets gevonden wordt moet een fruitteler een stookvergunning aanvragen om het besmette materiaal op te ruimen. Graag zou het CDA een pilot zien in het nieuwe omgevingsplan of in de APV om agrariërs een vrijstelling te geven van de stookvergunning en bijvoorbeeld 3 keer per jaar stoken mogelijk te maken met een meldingsplicht achteraf voor bijvoorbeeld bacterievuur en iepziekte. Dit voorkomt veel onnodige administratie.

 

Ook horen wij graag welke acties het College hierin gaat nemen.

 

Tot slot geven wij onze complimenten aan de opstellers. Een nieuwe manier van werken en gelijk een mooi resultaat. Een heel stuk beter leesbaar en een stap vooruit.

Wij kunnen met de gemaakte opmerkingen instemmen met de Kadernota 2019-2022. Wij wensen het College veel succes met de uitvoering en zien uit naar de raadsvoorstellen voor de nieuwe wensen.

 

Terug

 

 

boomspiegels

 

 

 

 

 

Herstellen en afwerken boomspiegels

Met het voorstel slaat de Gemeente twee vliegen in een klap. Wortelopdruk aanpakken samen met de nieuwe manier van onkruidbestrijding.

 

Maar we schrikken nogal van de grote aantallen boomspiegels die gaan worden verhard.  Want de ervaringen met stabilizer of epoxy steenmengsel zijn elders wisselend:

Waterdoorlatendheid zou na verloop van tijd afnemen

Het onkruid dat door de verharding heen komt lastig is te verwijderen

 

De CDA fractie doet daarom de aanbeveling om verharding bij boomspiegels gefaseerd in te voeren. Dus niet alles tegelijk aanpakken maar eerst eens rustig ervaring opdoen op een beperkt aantal plaatsen. Om te voorkomen dat we later problemen krijgen.

 

We hadden liever meer groene ingeplante boomspiegels gezien. Volgens ons past dat veel beter bij het groenbeleid van de Gemeente in het kader van klimaatadaptatie. Het geeft ook een mooi voorbeeld voor de burgers.

 

Gelukkig zien we behalve problemen ook kansen. Namelijk om bewoners te betrekken bij het werk. Het CDA vraagt om een proef te doen: bespreek de plannen met de  bewoners van de betreffende straat. Probeer bewoners te laten meehelpen met het onderhoud van “hun” boomspiegels. Zo kunnen we een stukje invulling geven aan de in het Bestuursprogramma voorgenomen burgerparticipatie.

 

Terug

 

 

 

 

raad060918

 

 

 

 

 

Raadsbijdragen CDA 6 september 2018

 

The green bay

Het blijft een mooie ontwikkeling voor onze gemeente dat een duurzaam datacenter zich wil vestigen in het Sloegebied. Een duurzaam datacenter wat innovatief is en zorgt voor hoogwaardige werkgelegenheid. Precies die dingen waar we als CDA naar streven. Het zou mooi zijn als we hier een spin-off van krijgen en dat andere innovatieve bedrijven en Zeeuwse onderwijsinstellingen zich op Borsele richten, een kans waar we als CDA met Zeeland innoveert twee jaar geleden al eens naar gekeken hebben. Daarom vragen we de wethouder welke stappen Borsele gaat zetten op het gebied van innovatie en het stimuleren van bedrijvigheid zoals het datacenter inzet Sloegebied.

Met de vestiging in het Sloegebied valt te verwachten dat ook de regio hiervan zal mee profiteren wat uiteindelijk ook weer goed is voor onze gemeente. We hopen dat de bouw snel kan starten en dat de nu gekozen locatie niet opnieuw veranderd.

 

Platepolder

Een mooi voorstel voor een mooie ontwikkeling in Heinkenszand. Natuurlijk zijn wij voor dit voorstel, we hebben tijdens de verkiezingen niet voor niets in onze dorpsfolder voor Heinkenszand gezegd dat we deze kern als groeikern zien.

Graag willen we de wethouder verzoeken om de raad goed te betrekken in de verdere ontwikkelen, wat voor wijk wordt het, hoe gaan we met klimaatadaptatie om, beeldkwaliteit, verschillende doelgroepen, levensloopbestendig bouwen, starters en zo kunnen we nog even door gaan. Het zou mooi zijn dat we als raad voor de hierna komende voorstellen met betrekking tot de Platepolder hier al in gehoord worden.

Daarnaast zouden we willen weten of er al met de provincie gesproken wordt over het aantal woningen. Want 54 tot 2024 en nog 34 woningen daarna of  200 tot 300 is nogal een verschil.

Verder is het mooi om te zien dat we als gemeente middels een actieve grondpolitiek dit kunnen realiseren. Dit is een kans die we niet voorbij moeten laten gaan. Wat we wel in het achterhoofd moeten houden is dat in onze nota grondbeleid vastgesteld hebben dat we voor een meer faciliterende grond politiek kiezen. Wanneer er daarom vragen uit de kleinere kernen komen of er behoefte blijkt te zijn moeten we als gemeente meedenken hoe we daar, kleinschalig weliswaar, ook nieuwbouw mogelijk kunnen maken. Laat een plan als de Platepolder dit dan niet in de weg staan en er juist voor zorgen dat een eventueel verlies gecompenseerd kan worden zodat nieuwbouw ontwikkelingen ook in de kleine kernen mogelijk blijft.

 

 

Voorstel om in stemmen met de (hoog) geprioriteerde werken om toekomstige wateroverlast te voorkomen

Eind mei hadden we door enorme regenbuien water teveel. Daarna hadden we water te weinig en hadden we het nog nooit zo warm. De klimaatsverandering laat zich zo duidelijk merken. De gevolgen moeten worden aangepakt. Bij extreme regenval moeten inwoners van onze Gemeente in ieder geval in huis de voeten droog houden. En moeten inwoners van onze Gemeente geen gezondheidsrisico’s lopen door vuil rioolwater in de straat. Goed dus dat de Gemeente met dit voorstel vaart maakt met de aanpak van wateroverlast. Door riolering en bestrating aan te pakken waar dat nodig is. Het is daarbij handig om werk met werk te maken, dan hoeft de straat maar 1x op de schop. Maar daarmee zijn we er nog niet. Het CDA vindt dat er een brede aanpak nodig is door gemeente, inwoners en andere overheden. Die moeten samen aan de slag om nadelige gevolgen van klimaatverandering te bestrijden. Hoe ?

Ten eerste via een overtuigende publiekscampagne. Laat zien wat de Gemeente doet, maak bewoners bewust van wat ze zelf kunnen doen. Maak operatie Steenbreek nu heel concreet: zeg tegen inwoners “haal die stenen uit de tuin, zet het groen erin”. CDA heeft daar in de raadsvergadering van 7 juni ook al aandacht voor gevraagd. Wijs als Gemeente opnieuw op nut en noodzaak van ontlastputjes voor hemelwater. Organiseer informatieavonden in dorpshuizen, plak posters, zet het op Facebook, schakel de media in, enz.

Ten tweede door samen met andere Gemeenten, Waterschap, Provincie de aanleg van waterbekkens te onderzoeken. Om overtollig water op te vangen. En om zoet water reserves te creëren voor tijden van droogte.

Het CDA heeft begin deze avond al gepleit voor brede samenwerking in Zeeland om de zoet- watervoorziening te bewerkstelligen die onze land- en tuinbouw zo hard nodig heeft. Op die manier brengen we ook de Duurzaamheidsvisie goed in de praktijk: we inspireren, we delen kennis en we stimuleren. Zo kunnen we straks samen trots op duurzaam zijn.

CDA is dus akkoord met het voorstel, maar zien graag dat de suggesties worden opgevolgd.

 

Overleg Zeeuwse Overheden
In het verleden zijn al vele acties in deze richting genomen. Wat wij belangrijk vinden is dat dit overleg geen nieuwe structuur is bovenop de bestaande. Het komt in plaats van iets wat er al is. Na 2 jaar is er een evaluatie gepland en dat vind het CDA een heel goed moment. Niet te snel iets afschieten wat net de start heeft gemaakt maar deze ontwikkeling de tijd gunnen. Wat wij als CDA belangrijk vinden is dat de sturing ligt bij de Zeeuwse Gemeenten en dat dit gebeurd met als basis de Zeeuwse strategische agenda. 
Met dit besluit is de toekomst van de Zeeuwse samenwerking natuurlijk niet direct in beton gegoten. Wij zien dit als een goede start en we gaan ervan uit dat de gemeenten nauw betrokken worden bij de verdere ontwikkeling. De gemeenten zijn immers sturend en kaderstellen. Dit staat ook in het rapport expliciet genoemd.
Ook zien wij uit naar de nieuwe rol van de Provincie. Zij zullen zich in deze nieuwe constellatie verder moeten terugtrekken op de Abdij en slechts faciliterend optreden. Hierbij willen wij ook nog even opmerken dat in het eerste voorstel de Provincie evenveel zou bijdragen als alle Gemeenten samen terwijl dit nu is teruggebracht naar het niveau van de grootste Gemeente. Hierbij past dus ook een kleinere broek voor de Provincie. 
Maar de toekomst toe moet dit overleg dus verder gestroomlijnd worden maar we moeten wel het doel centraal houden.
 

Organisatieontwikkeling
Ons wordt gevraagd een krediet beschikbaar te stellen voor verdere organisatieontwikkeling van onze Gemeente. Het is goed dat Borsele op deze manier een stap vooruit kan zetten en dat onze ambtenaren zich verder kunnen ontwikkelen. Wij zien als CDA dan ook uit naar deze organisatieontwikkelingen en willen benadrukken dat het uitgangspunt bij deze stroomlijning van de organisatie moet zijn dat de salariskosten niet zouden moeten stijgen en dat inhuur van externen beperkt moet blijven tot het uiterst noodzakelijke.

 

 

Terug